Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Apie mus

Skautai studentai - kas jie tokie?

Tarp skautų dažnai galima sutikti studentų, vilkinčių geltonus (vaikinai) ir baltus (merginos) marškinėlius, nešiojančių trispalvius - smėlio, mėlynos ir raudonos spalvų - kaklaraiščius, organizacijos ženklus bei perpetines juostas. Būtent juostos liudija, kad šie skautai priklauso studentų korporacijai. Trumpiau, tai - Akademinio skautų sąjūdžio (Studentų skautų korporacijos „Vytis“ ir Akademinė skaučių draugovės) nariai, tarp savęs vieni kitus vadinantys akademikais.

Kada mes atsiradome?

Ši organizacija - viena seniausių studentų organizacijų Lietuvoje, savo veiklą pradėjusi tarpukariu Lietuvos universitete ir veikusi iki pat okupacijos.

Akademinis skautų sąjūdis pasaulio skautų judėjimo istorijoje yra savotiškas fenomenas. Tai beprecedentinis skautų studentų sambūris, kuris ir iki šiol neturi sau analogų. Kitose valstybėse suaugę skautai buriasi į roverių (vyčių) būrelius, jų taip pat buvo ir Lietuvoje, tačiau į Lietuvos universitetą įstojusių skautų tas nepatenkino. Dabar būtų sunku tvirtai atsakyti, kokios priežastys paskatino kurti atskirą organizaciją, bet daugiau nei 95 metus gyvuojančio sąjūdžio egzistavimas šią idėją pateisina.

Nuo skautų įkūrimo 1918 metais buvo praėję šešeri metai, kai 1924 m. spalio 16 dieną Lietuvos universitete buvo įregistruota 16-os studentų skautų draugovė. Jos steigėjai taip nurodė savo tikslus: 1) pažinti skautybę kaip gyvenimo filosofiją ir pasiruošti jos principus taikyti savo profesiniame ir visuomeniniame gyvenime; 2) savo darbu remti Lietuvos skautų organizaciją ir 3) tapti Lietuvos skautų vadovų prieauglio šaltiniu. Dauguma pirmųjų draugovės narių skautavo nuo pat organizacijos atsiradimo pradžios ir, pasak vieno iš draugovės įkūrėjų Jono Dainausko, jie norėję pratęsti skautavimą aukštesniame lygyje.

Antroji sovietų okupacija privertė daug korporantų kartu su kitais pabėgėliais apleisti savo kraštą. Tačiau iš karto po karo Vokietijoje, vėliau ir JAV, Australijoje išeivių pagalba Korp! Vytis ir ASD veikla buvo tęsiama.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1991 metais, Vytauto Didžiojo universitete atgimė ir Akademinis skautų sąjūdis - Studentų skautų korporacija „Vytis“ ir Akademinė skaučių draugovė. Po atsikūrimo skyriai pradėjo veikti Vilniuje ir Kaune, vėliau - Šiauliuose ir Klaipėdoje. Veikėme prie universitetų kaip studentiškos organizacijos - korporacijos. 2003 metų gruodį Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje Akademinis skautų sąjūdis (tuo metu pavadintas Studentų skautų organizacija) įregistruotas kaip visuomeninė organizacija. 

Kiek mūsų yra ir kokie mūsų tikslai?

Studentų skautų organizaciją sudaro Studentų skautų korporacijos „Vytis“ senjorai, Akademinės skaučių draugovės tikrosios narės, junjorai (kandidatai) ir Skautų filisterių sąjūdžio nariai. Filisteriais vadinami studijas baigę organizacijos nariai. Iš viso vienijame per 200 narių.

Akademikų veikla remiasi pagrindiniais skautybės principais: religiniu, tautiniu - pilietiniu ir visuomeniniu - humanistiniu bei siekia šių principų įgyvendinimo. Pagrindinis akademikų tikslas - įstojusiems mokytis į aukštąsias mokyklas skautams padėti išlaikyti skautišką dvasią, neatitrūkti nuo skautų veiklos, o kartu - plėsti savo erudiciją ir tobulėti dvasiškai, įsitvirtinti naujoje - studentiškoje aplinkoje. Akademikai siekia glaudaus visų Lietuvoje veikiančių skautų organizacijų bendradarbiavimo, palaiko ryšius su kitomis studentų organizacijomis bei korporacijomis, skatina jaunimo pilietinį aktyvumą, stiprina jo organizuotumą ir įtaką visuomenėje.

Ką mes veikiame?

Savo tikslų įgyvendinimo siekiame mūsų kasdieninėje veikloje. Esame korporacija, kuri stengiasi išsaugoti senąsias prieškario tradicijas. Tai atsispindi ir mūsų tradiciniuose renginiuose: Metinė šventė (kasmetinis pokylis, skirtas švęsti korporacijos gimtadienį), ŽSD (Žiemos studijų dienos - vienai kuriai nors mokslo ar gyvenimo sričiai skirtas paskaitų, diskusijų savaitgalis), Menų dienos (vienai meno sričiai skirtas savaitgalis Vilniuje), „arbatėlės“ aukštosiose mokyklose semestrų pradžioje (pritraukti naujų narių), Kūčios (su lietuvių tradicijomis minimos savo - akademikų - šeimoje), vasaros stovykla (rengiama toli nuo civilizacijos, miške, visą savaitę būnant kartu, dirbant ir linksminantis). Be tradicinių renginių, per mokslo metus susitikdami kartą per savaitę akademikai skaito referatus, susitikinėja su įdomiais žmonėmis, diskutuoja, organizuoja renginius skautams, kartu sportuoja, žygiuoja, žaidžia, dainuoja. Taip pat vykdo bendrą veiklą su kitomis skautiškomis organizacijomis ir studentų korporacijomis.

Kas metus leidžiamas organizacijos laikraštis „Ad meliorem!“ („Vis geryn!“). Tradiciškai kiekvieną numerį leidžia vis kitas skyrius, šio laikraščio puslapiuose įamžintos aktualijos, renginiai, įspūdžiai, laikmečio nuotaikos.


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS