Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Garbės nariai

Bendri Korp! Vytis ir ASD garbės nariai

Tik ASD garbės nariai

Tik Korp! Vytis garbės nariai

Apie tavo mylimiausią garbės narį parašyta per mažai? Trūksta nuotraukos? Turi gerą nuorodą? Rašyk webmaster@akademikai.lt!

 

KORP! VYTIS IR ASD GARBĖS NARIAI

Kristupas Čibiras (1888 12 14 Radeikiškėje – 1942 03 24 Vilniuje)

Kunigas, Vilniaus krašto veikėjas lenkų okupacijos laikais. Lietuviškų švietimo įstaigų kūrėjas ir jų vadovas, „Ryto“ draugijos paskutinis pirmininkas. Pirmasis Vilniaus lietuvių skautų kapelionas nuo 1918 m. ASD ir Korp! Vytis garbės nariu pakeltas 1940 m.
Plačiau: lt.wikipedia.org

 

 

Ignas Končius (1886 07 31 d. Purvaičiuose – 1975 02 19 JAV)

Mokslininkas fizikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Vilniaus universiteto pirmasis valdytojas (1939 m.), etnografas mėgėjas, ypač gerai pažinęs savo gimtąją Žemaitiją, vyresnysis skautininkas, rezistencijos veikėjas prieš abu Lietuvos okupantus. ASD ir Korp! Vytis garbės nariu pakeltas 1935 m.
Plačiau: biografija.doc, lt.wikipedia.org, rasyk.lt, samogitia.mch.mii.lt, ml.lms.lt, straipsniai.lt, kretvb.lt.

Ignas Končius

 

Algirdas Antanas Avižienis (g. 1932 07 08 Kaune)

Korp! Vytis filisteris, informatikos mokslų daktaras, išradėjas. Senjoro pasižadėjimą davęs 1954 m. Urbanoje, ėjęs žurnalo "Mūsų Vytis" redaktoriaus, LSS Brolijos skautų vyčių skyriaus vedėjo, LSS Tarybos nario, ASS FSS valdybos pirmininko ir pirmojo atkurtos Lietuvos skautų sąjungos ASS pirmininko pareigas, pirmojo lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizatorius, pirmasis atkurtojo VDU Rektorius, kurio iniciatyva 1991 m. gegužės 31 d. VDU įregistruota Korp!Vytis, Česlovo Milošo gimtinės fondo direktorius, VDU garbės profesorius ir Prancūzijos Nacionalinio politechnikos instituto Tulūzoje garbės daktaras, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius. Korp!Vytis ir ASD garbės nariu pakeltas 2004 m. spalio 16 d.
Plačiau: www.avizienis.info, lt.wikipedia.org, vdu.lt.

Algirdas Antanas Avižienis
   

Jonas Algirdas Kronkaitis (g. 1935 02 01 Širvintose)

Korp! Vytis filisteris, generolas majoras. Davė Korp! Vytis senjoro pasižadėjimą 1957 m., 27 metus tarnavo JAV kariuomenėje, 1997–1999 m. ėjo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos viceministro, 1999–2004 metais – Lietuvos Respublikos kariuomenės vado pareigas ir iš esmės reformavo Lietuvos kariuomenę, Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžiaus bei 20 kitų JAV, Estijos, Latvijos ir Čekijos apdovanojimų kavalierius. Paskelbtas Korp! Vytis ir ASD garbės nariu 2004 m. spalio 16 d. m.
Plačiau: www3.lrs.lt, lt.wikipedia.org.

Jonas Algirdas Kronkaitis

 

ASD GARBĖS NARIAI

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886 06 13 Joniškyje – 1958 12 01 Kaune)

1925–1938 m. Lietuvos universiteto lektorė, rašytoja, tuometinė skaučių vadė. ASD garbės nare pakelta 1935 m. Taip pat 1929 m. garbės nare pakvietė Korp! Filiae Lithuaniae (studenčių korporacija).
Plačiau: biografija.doc, lt.wikipedia.org, rasyk.lt.

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė


 

Jurgis Žilinskas (1885 04 23 Radviliškio r. – 1957 03 15 JAV)

Profesorius, daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos katedros vedėjas, žymus Lietuvos antropologas. ASD garbės nariu pakeltas 1937 m.
Plačiau: biografija.doc.

Jurgis Žilinskas

 

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė, Leskaitienė (1901 01 22 Subačius – 1997 05 18 Kalifornija)

Lietuvos operos solistė ir kamerinio liaudies dainų atlikimo puoselėtoja. ASD garbės nare pakelta 1937 m.
Plačiau: biografija.doc, lt.wikipedia.org, penki.lt.

Vincė Jonuškaitė-Zaunienė

 

Juzefa Daužvardienė (1904 07 22 JAV – 1990 01 29 JAV)

Lietuvos generalinio konsulato generalinė konsulė 1971–1985 m., skautiškųjų darbų rėmėja, nusipelniusi Lietuvai ir lietuvių kultūrai. ASD garbės nare pakelta 1954 m.
Plačiau: biografija.doc, lt.wikipedia.org

 
   

Jonas Kubilius SJ (mirė 1991 03 02 JAV)

Kunigas, filosofijos daktaras. Nacių okupacijos metais gyvendamas Prancūzijoje, Paryžiuje, išsaugojo pusiau oficialią Nepriklausomos Lietuvos atstovybę. 1950 m. atvykęs į Monrealį, suorganizavo naujų lietuvių parapiją ir pastatė Aušros Vartų bažnyčią, Čikagoje - Jaunimo centrą. Daugelį metų kun. J. Kubilius buvo ASS dvasios vadovas. ASD garbės nariu pakeltas 1974 08 31 ASS Jubilietinėje stovykloje.

 
   
Halina Plaušinaitienė (A+A)  

 

Virginija Mačiulienė

Vyr. skautininkė, ASD filisterė. Istojo į LSS 1959 m. „Aušros vartų tunte“ Čikagoje. Ėjo adjutantės, draugininkės ir vyr. skaučių draugovės draugininkės pareigas. 1969 m. apdovanota Pažangumo žymeniu ir tais pačiais metais davė ASD tikrosios narės pasižadėjimą. 1970–1971 m. buvo ASD pirmininke Čikagos skyriuje, 1971–1972 m. ASD vicepirmininke, 1976–1978 m. ASS Vadijos pirmininko pavaduotoja ir „Ad meliorem“ redaktore. 1979–1980 m. FSS Čikagos skyriaus valdybos narė. 1985–1990 m. ASD įgaliotinė ASS Vadijoje, 1985–1987 ir 1990–1993 m. LSS Tarybos narė. 1991 m. pakelta į vyr. skautininkės laipsnį, apdovanota Už Nuopelnus ordinu. Nuo 2005 m. eina vicepirmininkės pareigas LSS Taryboje.

 
   

Danutė Eidukienė (1927 01 31 Kaune)

Pedagogė lituanistė, skautų veikėja.

 

 

Ada Korsakaitė-Sutkuvienė (1931 11 01 Klovainiuose)

Dailininkė. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Meną studijavo Immaculate Neklačiausios Širdies meno kolegijoje, Pratt institute. Kūrė mozaikines freskas dirbdama Mosaic Tile Co. Atliko keramikos, mozaikos, vitražų projektus Valeškos bažnytinio meno studijoje Čikagoje. Su grafikos, akvarelės, mozaikos, keramikos ir pluošto darbais dalyvavo daugelyje grupinių parodų, paruošė porą individualių. 1986 m. jai buvo suteikta Vydūno fondo premija, o 1987 m. JAV lietuvių bendruomenės kultūros tarybos premija. Jos kūrinių galima rasti muziejuose, Kongreso bibliotekoje, koplyčiose ir privačiose kolekcijose. Priklauso NIAA ir Lietuvių dailininkių draugijai.

Ada Sutkuvienė


KORP! VYTIS GARBĖS NARIAI

Jurgis Alekna (1873 02 16 Sidabrinėje – 1952 10 17 Kaune)

Medicinos daktaras, žymus lietuviškosios skautybės ugdytojas ir rėmėjas, pirmasis Lietuvių skautų sąjungos šefas, vėliau šefo pavaduotojas, vyresnysis skautininkas, Lietuvos Raudonojo kryžiaus pirmininkas.
Plačiau: www.anykstenai.lt, moletai.vrb.lt.

Jurgis Alekna
   
Morkus Morkelis (mirė 1957 m.)
Kunigas, Lietuvos kunigų seminarijos profesorius, nuoširdus studentų skautų bičiulis ir rėmėjas. 1934 m. pašventino pirmąją Korp! Vytis vėliavą.
 
   
Julijonas Lindė-Dobilas (1872 11 15 Dovyduose – 1934 12 02 Panevėžyje)
Kunigas, pedagogas, žymus rašytojas, gilus humanistas, Panevėžio gimnazijos direktorius.
Plačiau: paneveziomuziejus.lt, tekstai.lt, lt.wikipedia.org.
Julijonas Lindė-Dobilas
   
Steponas Kolupaila (1892 09 09 Latvijoje – 1964 04 09 JAV)
Mokslininkas hidrologas, Vytauto Didžiojo ir Notre Dame universiteto profesorius, visuomenininkas, vyresnysis skautininkas, labai artimai susigyvenęs su skautybe, ypač akademine, kelionių Lietuvos vandenimis organizatorius.
Plačiau: photography.lt, vu.lt, atminimas.kvb.lt, lt.wikipedia.org.
 
   
Blažiejus Čėsnys (1884 02 13 Paluklaukėje – 1944 08 01 Luokėje)
Kanauninkas, mokslininkas teologas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, ilgus metus buvęs VDU prorektoriumi, akademinės skautijos bičiulis ir globėjas, 1932 m. gavo Gedimino II laipsnio ordiną.
Plačiau: lt.wikipedia.org.
 
   


Vilius Storasta-Vydūnas (1868 03 22 Jonaičiuose – 1953 02 20 Vokietijoje)
Humanistas, filosofas, rašytojas, Prūsų Lietuvos veikėjas ir organizatorius, labai nukentėjęs nuo nacių ir komunistų, simboliškai paskutinis prūsas. Jo vardu pavadintas ASS tvarkomas Jaunimo fondas.
Plačiau: lt.wikipedia.org, siauliai.mok.lt, Vydūno raštai.
Vydūnas
   
Viktoras Kamantauskas (1899 10 28 Rumšiškėse – 1951 11 01 JAV)
Kalbininkas, „Skautybės berniukams“ ir daugelio kitų knygų vertėjas ar autorius, skautininkas.
Plačiau: lt.wikipedia.org.
 
   
Petras Jurgėla-Jurgelevičius (1901 09 30 JAV – 1992 02 19 JAV)
Lietuviškosios skautybės sąjūdžio pirmasis organizatorius-pirmūnas, skautiškosios literatūros kūrėjas, visuomenininkas, vyresnysis skautininkas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, knygos „Lietuviškoji skautija“ autorius.
Plačiau: lt.wikipedia.org.
Petras Jurgėla
   
Dominika Kesiūnaitė (1903 08 17 Rusijoje – 1964 07 24 JAV)
Medicinos gydytoja, viena studentų skautų draugovės 1924 m. steigėjų, ilgametė Lietuvių skaučių seserijos veikėja, buvusi vyriausia skautininkė, pasišventusi akademinės skautijos veikėja.
 
   

Mykolas Biržiška (1882 08 24 Viekšniuose, Mažeikių raj. – 1962 08 24 JAV)
Visuomenininkas, lietuvių literatūros istorikas, profesorius, kovotojas dėl Vilniaus lietuviškumo, Vilniaus universiteto rektorius, lietuviškosios skautybės įkūrimo Vilniuje 1918 m. rėmėjas.
Plačiau: lt.wikipedia.org, www3.lrs.lt, www.lnm.lt, www.mke.lt.
Mykolas Biržiška
   
Bronius Kviklys ((1913 11 10 Zastrono km, Utenos apskr. – 1990 08 28 JAV))
Korp! Vytis filisteris, diplomuotas ekonomistas, žurnalistas, vyresnysis skautininkas, rezistencijos veikėjas Lietuvoje. Daug nusipelnęs atgaivinant Korp!Vytis veiklą emigracijoje, ilgametis „Mūsų Vyčio“ redaktorius, knygos „Akademinė skautija“ autorius, parašė stambų 4 tomų Lietuvos krašto ir vietovių aprašą „Mūsų Lietuva“.
Plačiau: lt.wikipedia.org, biblioteka.vdu.lt, www.punskas.pl.
Bronius Kviklys
   
Jonas Dainauskas (1904 01 21 Kaunas – 2000 05 27 JAV)
Korp! Vytis filisteris, vyr. skautininkas, teisininkas, teisės istorikas, bibliotekininkas, bibliografas. Vienas iš ASS steigėjų, kurie 1924 m. Lietuvos Universitete suorganizavo studentų skautų draugovę, ASS pradininkę. Paruošė to vieneto ženklelio projektą, vėliau tapusiu Korp!Vytis ženkleliu. Pasiūlė šūkį „Ad Meliorem!“. Vienintelis ASS steigėjas, visą gyvenimą aktyviai dalyvavo Korp!Vytis ir bendroje ASS veikloje.
Plačiau: lt.wikipedia.org.
 
   
Edmundas Korzonas (1909 07 01 Veliuonoje – 2000)
Korp! Vytis filisteris, vyr. skautininkas, 1926 m. įsteigęs jūrų skautus Telšiuose, 1937 - 1939 m. skautų vietininkas Jurbarke. 1946 m. Vokeitijoje Landshude įsteigė lietuvių skautų draugovę, kuri vėliau išaugo į mišrų tuntą; atvykęs į JAV Čikagoje 1958 - 1961 m. buvo LSS Pirmijos pirmininkas, 1973 - 1975 m. ir 1990 - 1993 m. ASS Vadijos pirmininkas, ilgametis LSS Tarybos narys ir Garbės teismo pirmininkas. Teisininkas, 1939 m. suorganizavęs naujai steigiamą Vilniaus apylinkės teismą, kuriame dirbo iki sovietų okupacijos. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
 
   
Vytautas Mikūnas (1922 – 2007 07 20)
Ekonomistas, Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas. Įsteigė Korp!Vytis Freiburgo skyrių, ėjęs įvairias pareigas ASS Vadijoje, buvęs Korp!Vytis Centro Valdybos pirmininkas, apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu. Vydūno fondo Valdybos pirmininkas 33 metus, ilgametis „Mūsų Vytis“ talkininkas, 5 m. ėjęs redaktoriaus pareigas. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
 
   
Mykolas Steponas Naujokaitis (1915 09 02 Bartninkuose, Vilkaviškio apskr. – 2004 05 17 JAV)
Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas, teisininkas, karininkas, pramonės inžinierius. Pogrindžio veikėjas, 1941 m. štabo narys Vilniuje, sovietų sunkiai sužeistas ir kalintas iki vokiečių okupacijos, vokiečių okupacijos metais buvo Lietuvių fronto vadovybės narys. Apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordinu. Buvo LSS Ramiojo Vandenyno rajono vadu, LSS Garbės teismo pirmininku. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
Plačiau: lt.wikipedia.org, www.xxiamzius.lt.
Naujokaitis
   
Antanas Saulaitis SJ (g. 1939 m. Lietuvoje)
Korp!Vytis filisteris, vyr. skautininkas, jėzuitų vienuolis, kunigas, lankęs lietuvius 80-tyje vietovių, 7 metus dirbęs Brazilijoje, buvęs Čikagos jaunimo centro vedėju 1977 - 1980 m., nuo 1982 m. Čikagos lietuvių jėzuitų vyresniuoju, 1997 - 2003 m. Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos vadovu. Ėjęs įvairias pareigas LSS, buvęs vadovu skautų stovyklose ir vadovų mokymuose visame pasaulyje, Korp!Vytis ir ASD dvasios vadovas Lietuvoje. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
Plačiau: www.akademikai.lt, www.lkd.lt.
Saulaitis
   
Eugenijus Petras Vilkas (g. 1921 m.)
Korp! Vytis filisteris, vyr. skautininkas, mechanikos inžinierius. Senjoro pasižadėjimą davęs 1940 m. Vilniuje. Korp!Vytis Centro Valdybos pirmininkas 1951 - 1953 m., "Mūsų Vytis" redaktorius 1957 - 1958 m., ASS Vadijos pirmininkas 1958 - 1960 m., LSS Brolijos vyriausiasis skautininkas 1960 - 1963 m., ASS Vadijos pirmininko pavaduotojas 1994 - 1996 m., ASS garbės gynėjas 1997 - 1999 m., aktyvus JAV Lietuvių bendruomenės Los Angeles skyriaus narys, Los Angeles BALFO vicepirmininkas. Apdovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu, Lelijos ordinu, ordinu Už Nuopelnus. Korp!Vytis garbės nariu pakeltas 1999 m.
 
   
Leonas Antanas Maskaliūnas (g. 1927 04 02 Rokiškyje)
Maskaliūnas

 


© 2005–2023 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS