Kontaktai
Gedimino pr. 7, p.d.1204, LT-01001, Vilnius
vadija[eta]akademikai.lt

Naujienos

2010-10-06

Mirė žymus visuomenės veikėjas skautas VILIUS BRAŽĖNAS

Bražėnas

Bražėnas

Bražėnas

Vilius Bražėnas (gimimo liud. Vilhelmas) – feljetonistas, oratorius, rašytojas, politikos apžvalgininkas, skautas, solistas (tenoras), dainų kūrėjas.

Gimė 1913 m. balandžio 6 d. Rygoje, mirė 2010 m. spalio 3 d. Vilniuje. Tėvai Elena ir Jurgis Bražėnai (iš lietuvių ūkininkų šeimų). Rygoje tėvas buvo įsidarbinęs gumos dirbinių fabrike. Pats 1941 m. vedė Edą (Praksedą) Sabatauskaitę nuo Kretingos. Turi dukrą Lyviją, kuri irgi yra skautė akademikė. Žmona mirė 2000 m., palaidota Vilniuje.

Tai žmogus, visą savo gyvenimą paskyręs kovai su komunizmu. Jo straipsniai publikuoti ne tik Lietuvos, bet ir Čikagos, Niujorko, Mančesterio dienraščiuose. Redagavo dešiniųjų laikraštį „Lee Constution“ (Florida). Dalyvavo kelių antikomunistinių visuomeninių organizacijų veikloje („Amerocan’s Future“, John Birch Society „Eagle Forum“, „Concervative Caucus“). Šimtus kartų buvo kviečiamas į JAV radijo ir televizijos laidas. Pagarsėjo kaip principingas, nepataikaujantis, kalbantis aktualiais antikomunizmo klausimais žurnalistas. Nuo 1977 m. apvažiavo beveik visas JAV valstijas, aplankė visas lietuviškas bendruomenes, dalyvavo 30 Amerikos jaunimo politinio švietimo vasaros stovyklų. Vienas iš nedaugelio tokių, kurie gyvendami JAV ne tylėjo ar verkė, bet veikė, taip kaip galėjo. Kone kiekvienuose debatuose ar radijo laidose jis aiškiai komentuodavo tai, kas dedasi užgrobtose tautose, ir kur yra tikroji tiesa. Visas Viliaus Bražėno gyvenimas paskirtas Lietuvai, jis visais įmanomais būdais viešumon kėlė Lietuvos laisvės bylą. Tai – šio žmogaus pašaukimas. Jis darė viską, ką galėjo ir kiek galėjo. Jis visada tikėjo, kad Lietuva bus laisva. Tai, kad mes gyvename laisvoje visuomenėje – tikrai didelis šio žmogaus indėlis.

Vilius Bražėnas įdomus ir šiandien. Mes matome įvykius, kurie vyksta aplink mus, stebime juos iš arti, tačiau dažnai turbūt neturime tiek laiko ir galimybių, kad suprastume tai, kas išties vyksta. Šis žmogus beveik 60 metų visa širdimi su dideliu patriotizmu ir meile stebi įvykius Lietuvoje. Jis išugdytas laisvoje, demokratinėje visuomenėje, mato labai daug ir greitai atskiria, kas ir kur yra tikra. Vilius turi labai didelį pareigos jausmą, jaučia atsakomybę tiems, kurie dar neturi tokios gyvenimo patirties, negyveno po dvylika vėliavų, jaučia atsakomybę mums viską paaiškinti, įvardyti tikraisiais vardais.

Iki pat savo mirties Vilius Bražėnas aktyviai važinėjo po Lietuvą rengdamas susitikimus su žmonėmis, buvo visuomet užsiėmęs, pilnas naujų idėjų ir nuolat kartojo, kad padarė dar labai mažai.

Skautiška veikla

Skautams jis yra brangus ne tik todėl, kad buvo vienas geriausių laužavedžių ar 14 sautiškų dainų kūrėjas – tikriausiai nerastumėte skauto, nemokančio dainos „Laužai liepsnoja vakaruos“ ar „Atgimė Tėvynė“. Pastaroji daina sukurta 1937 m., tačiau daugeliui skautų tai buvo pirmoji daina, kurią išmokome 1991 m. Jos žodžiai buvo aktualūs ne tik 1937, bet ir 1991 m.:

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes. / Metai išaugino skautiškas eiles. / Viską mes pašvęsim Lietuvai mielai, / Motina ji mūsų, o mes – jos vaikai.

Paskutinė Bražėno daina buvo skirta tautinei stovyklai „Legenda tęsiasi“.

1927 m. stovykloje Palangoje davė skauto įžodį.

1934 m. įstojo į korporaciją „Vytis“. Buvo Korp! Vytis valdybos nariu, tėvūnu. Pernai jis šventė 70 metų korporantišką jubiliejų!

1949 m. emigravęs į Vokietiją kartu su kitais atkūrė korporaciją „Vytis“ ir tęsė šį darbą Amerikoje.

Viliaus Bražėno vardas įrašytas ir į operos istoriją. Jis kartu su kitais emigrantais 1947 m. pastatė Gioachino Rossinio operą „Sevilijos kirpėjas“, kurioje pats atliko karininko rolę. Vilius buvo pirmas tenoras „Aitvarų“ kvartete.

Bibliografija

1. Feljetonų knyga „Normuotos šypsenos“ (1948 m. Vokietija, Dortmundas).
2. Feljetonų knyga „Kalorijos ir doleriai“ (1952 m. JAV).
3. Politinės publicistikos rinkinys „Sąmokslas prieš žmoniją” (1975 m., II leid. 1978 m., 1997 m. perleista Lietuvoje).
4. „Nauja pasaulio santvarka? Lietuva ir pasaulis iš JAV dešinės žiūrint.“ (2000 m. Kaunas).
5. „Po dvylika vėliavų. Tarp tironijos ir laisvės“ (2005 m. Klaipėda).
6. „Priminimai bendražygiams“ (2009 m. Vilnius).

Išsilavinimas

Pradžios mokyklos pirmą skyrių lankė trijose mokyklose Maskvoje, Žeimelyje ir Žalpiuose (Nemakščių valsčiuje).

1933 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją.

1933–1936 m. studijavo elektrotechniką Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete, buvo išrinktas į universiteto studentų tarybą.

1936–1937 m. atliko karinę prievolę Karo mokykloje Kaune, baigė aspirantų kursą. Gavo inžinerijos jaun. leitenanto laipsnį.

Nuo 1949 m. studijavo Bridžeporto inžinerijos institute Konektikuto valstijoje (gavo inžinieriaus diplomą).   

Apdovanojimai

1937 m. Vytauto Didžiojo ordino III laipsnio medalis.
1938 m. skautų „Lelijos“ ordinas.
2003 m. Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius.
2004 m. Lietuvos atsargos karininkų sąjungos medalis „Už nuopelnus Lietuvai”.

Visuomeninė ir politinė veikla

Vokiečių okupacijos metais V. Bražėnas talkino pogrindžio organizacijos „Lietuvos laisvės kovotojų” veikloje.

1951–1971 m. JAV Lietuvių bendruomenės Konektikuto apylinkės valdybos narys, pirmininkas, apygardos politikos komiteto valdybos narys, apygardos pirmininkas.

Kelias kadencijas buvo JAV Lietuvių bendruomenės valdyboje.

Nuo 1977 m. apie tūkstantį kartų amerikiečių ir lietuvių auditorijai kalbėjo antikomunistinėmis ir lietuvių bei kitų pavergtų tautų laisvės temomis. Skaitydamas paskaitas amerikiečiams du kartus apvažiavo visas Jungtinės Amerikos valstijas išskyrus Havajus.

Dalyvavo steigiant politines amerikiečių grupes Lietuvos rezistencijai remti. Pvz., „Lithuanian American Anticommunist Group“ („Amerikos lietuvių antikomunistų grupė“).

1974 m. V. Bražėnas suorganizavo Lietuvos laisvės forumą ir iki 1983 m. jam vadovavo.

V. Bražėnas buvo įvairių patriotinių organizacijų veikėjas ir švietėjas.

1988–1991 m. ėjo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto valdybos vicepirmininko informacijos reikalams pareigas.

Buvo Rezoliucijų komiteto Baltijos valstybėms vaduoti pirmininko specialusis asistentas. Lietuvos ir Amerikos spaudoje rašė informacines apžvalgas apie tarptautinę užkulisinę politiką.


© 2005–2024 Studentų skautų organizacija
Programuotojas: A.Kapočius. Sistema: Frog CMS